Son Yıllarda Salgın Halinde Artan Hashimoto
Hashimoto hastalığı bağışıklık sisteminde oluşan bir bozukluk sonucunda tiroid bezinde oluşan  uzun süreli bir  iltihap ve yıkım  durumudur.

Hashimoto hastalığına ayrıca Hashimoto tiroiditi ve kronik otoimmün tiroidit isimleri de verilir. 

Bu hastalıkta vücudumuz kendi tiroid bezini yabancı bir doku olarak algılayıp yavaş yavaş yok etmektedir. Burada oluşan olay bağışıklık sisteminin neden olduğu bir iltihaptır. Biz buna tıp dilinde tiroidit adını veririz. Ancak bu iltihap bakterilerle oluşan ve antibiyotiklerle iyileşen bir iltihap değildir.  Hashimoto hastalığında tiroid bezine birçok lenfosit hücresi dolar ve bunların etkisiyle yavaş veya kronik hücre yıkımı başlar ve sürer. Sonunda tiroid bezi küçülür ve tiroid yetmezliği veya tembelliği oluşur. 

Hashimoto hastalığı tıp dilinde otoimmün hastalıklar denen bağışıklık sistemi hastalıklarından birisidir. Bu nedenle Hashimoto hastalarında Çölyak, romatoid artrit, tip 1 diyabet, Addison hastalığı, vitiligo, pernisiyöz anemi (B12 vitamin eksikliği)  ve lupus gibi diğer otoimmün hastalıklar bazen birlikte olabilir.

Normalde bağışıklık sistemi (tıp dilinde immun sistem denir)  vücuda giren  virüs, bakteri veya kanser gibi anormalliklere karşı  vücudu korumak için antikor dediğimiz proteinler oluşturur.  Ancak Hashimoto hastalığı gibi otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi bozulduğundan  yanlışlıkla sağlıklı dokulara karşı  antikorlar oluşturur ve onları koruyacağı yerde hasar verir. Bağışıklık sistemindeki bu bozukluğun tam nedeni henüz bilinmemektedir. 

Hashimoto hastalığında vücudumuz tiroid bezine karşı anti-TPO ve anti-tiroglobulin isimli antikorları üreterek bunlar yoluyla  tiroid bezine hasar verir. Oluşan yüksek miktardaki bu antikorlar tiroid bezindeki hücrelere yapışarak orada iltihap hücrelerinin (sitotoksik T hücreleri) toplanmasına,  tiroid  bezi hücrelerinin  yıkımına ve zaman içinde bezin küçülmesine  ve hormon üretememesine neden olurlar. Ölen hücrelerden ortama salınan DNA parçaları da bu olayı artırarak devam etmesine neden olur. Çoğu otoimmün hastalıkta olay T2 hücrelerle (sıvı-humoral-hücre dışı immünite) olurken Hashimoto hastalığında T1 hücreler  (hücresel bağışıklık) dediğimiz  bağışıklık hücreleriyle  yıkım oluşur. Yani T1/T2 dengesi bozulmuştur. 

Bu hastalarda yıllar içinde tiroid bezi gittikçe küçülür. Başlangıçta ufak bir guatr ve kanda anti-TPO antikor yüksekliği varken TSH, T3 ve T4 hormonları normaldir. Daha sonra  zaman içinde,  hastalık ilerledikçe, önce başlangıç halinde tiroid yetmezliği (sadece TSH yüksek, fakat T3 ve T4 normal), sonra tam veya aşikar  tiroid yetmezliği (TSH yüksek, T3 ve T4 hormonları düşük) gelişir. Hashimoto hastalığı başlangıcında tiroid bezinde büyüme yani guatr vardır; daha sonra  tiroid bezi yavaş yavaş devam eden harabiyet nedeniyle yıllar içinde küçülerek sanki yok olur. 

Bağışıklık Sistem Bozukluğunu Ne Tetikliyor?

Yapılan çalışmalar Hashimoto hastalığının şu 2 nedenle geliştiğini göstermiştir: 
a) Çevresel Etkenler: Pestisitler, kimyasallar, fitalatlar (Diethylhexyl phthalate -DEHP), bisfenoller
b) Genetik eğilim: Ailede olması ve kalıtım
c) Bağırsak bakteri dengesinin bozulması

Önceki yıllarda bu kadar sık görmediğimiz Hashomoto hastalığındaki artışın  ailesel  genetik nedenlerden olmadığı aşikardır. 

Hashimoto Hastalığında Çevresel etkenlerin Rolü

Hashimoto hastalığında son yıllarda çok hızlı bir artış görülmektedir. Bu da çevresel etkenlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu çevresel etkenler aşağıda verilmiştir.
        
Günlük hayatta çok kullanılan endüstriyel ürünler, bakım ürünleri, kozmetikler ve gıda ambalajlarında bulunan kimyasallar tiroid hastalığını tetikler. 

1. İyod Alımını bozanlar: perklorat, tiyosiyanatlar, nitratlar
2. Tiroid hormon reseptörüne direkt etkileyenler: poliklorine bisfeniller (PCB), Bisfenol A, Triclosan
3. T4 hormonunu transtiretinden ayıranlar: polibrom eterleri, hidroksile PCB
4. TPO enzimini inhibe edenler: isoflovan
5. Karaciğer enzimlerini aktive edenler (T4 yarı ömrünü azaltanlar): organoklorid pestisidler, Dioxin, furan,
6. Diğer Maddeler:  sitirenler, florlu bileşikler, organofosfatlı pestisitler, güneş kremleri, kurşun

Kronik Stres:  
Kronik Stres bütün otoimmün hastalıklar için başlatıcı bir etkendir.  Psikolojik veya fiziksel bir stres adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını artırır  ve bunlar bağışıklık sistemindeki T hücre faaliyetini bozar ve Hashimoto hastalığına eğilimi artırır. Bağırsakta salgılanan sekretuvar IgA nın azalması bağırsak geçirgenliğini artırarak otoimmün hastalığı tetikler

Hormonlarda Dalgalanma:  
Hashimoto hastalığı sıklığında doğumdan sonra ve menopozda artış görülür. Genetik olarak eğilimli kişilerde östrojen ve diğer hormonlardaki dalgalanmalar bu hastalığı tetiklemektedir. Polikistik over hastalarında Hashimoto hastalığının sık görülmesi insülin direncinin Hashimoto hastalığının ortaya çıkmasında etkili olabileceğini düşündürmektedir. Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında da Hashimoto hastalığının sık olması insülin direncinin tetikleyen bir unsur olduğunu düşündürmektedir. Doğum kontrol hapı kullanan hastalarda da Hashimoto sık görülmektedir. Östrojendeki dalgalanmalar buna neden olabilir. 

İyod Alınımın Artması: 
İyod alımının artması Hashimoto hastalığını artırmaktadır.  İyod yetersiz kullanılan bölgelerde Hashimoto  % 13 oranında görülürken, yeterli iyod alan bölgelerde % 18, aşırı iyod  tüketen  bölgelerde  ise % 25  oranında saptanmıştır. Yani iyod tüketimi arttıkça Hashimoto sıklığı artmaktadır. İyodsuz bölgelerde tuzlara iyod konduktan sonra kanlarında anti-TPO  antikoru yüksek olan kişi sayısı 4 kat artmıştır.  Fazla iyod tiroid bezindeki tiroglobulin proteininin antijenitesini (antikor üretme kabiliyetini) artırarak Hashimoto hastalığına neden olmaktadır. İtalya’nın Pescopagano bölgesinde iyod eksikliği nedeniyle tuzlara iyod konmasından sonra tiroid antikorları 2 kat artarken Hashimoto hastalığı sıklığı  15 yıl içinde 4 kat artmıştır. 

Selenyum Yetmezliği: 
Selenyum yetmezliği Hashimoto hastalığını artıran önemli nedenlerden birisidir. 

Hijyenin iyileşmesi 
Gelişmiş ülkelerde hijyenin iyileşmesi ile yabancı maddelere olan tanışma ilk yaşlarda olmadığından bağışıklık sistemi hassas hale gelmekte ve daha sonraki yaşlarda Hashimoto hastalığını artmasına neden olmaktadır. Buna ‘’Hijyen teorisi’’ denmektedir. 

Yeni ilaç tedavileri ve kimyasal ajanlar:
Hepatit tedavisinde kullanılan interferon ilaçları Hashimoto hastalığını tetiklemektedir. Benzer şekilde interlökin tedavileri de aynı şeyi yapmaktadır. Lityum ilacı ve  Amiodaron ilacı da yüksek iyod etkisiyle  Hashimoto hastalığını tetikler. 

İklim değişikliği: 
Sibirya’ya yerleşen Yakut’larda Hashimoto sıklığında artma gözlenmiştir. 

Toksik Metaller: 
Çevresel yollarla alınan civa ve diğer ağır metaller olayı tetikleyebilir. Poliaromatik hidrokarbonlar veya polihalojenik bifeniller petrol sahalarında çoktur ve hastalığı tetikler. Plastik su şişelerinde bulunan bromür tiroid bezini bozar. Plastik su şişesi yerine cam şişedeki suları içiniz. 

D Vitamini Eksikliği: 
Yapılan çalışmalarda D vitamini eksik kişilerde Hashimoto hastalığının daha sık olduğu ortaya konmuş olsa da nasıl bu olayın başladığı henüz kanıtlanamamıştır.
Bazı virüs, Bakteri ve Parazit Enfeksiyonları
Hepatit C virüsü, Epstein-Barr virüs, Retrovirüs, Influenza B virüs, Coxsackie virüs, Toksoplazma gondi, giardia ve yersinia suçlanmış olmasına rağmen yeterli kanıt yoktur. Moleküler benzerlik teorisiyle bu durum açıklanmaya çalışılmış ise de son yıllarda destek bulmamıştır. Yeni bir vaka takdimi raporunda blastocystis homonis paraziti olan bir Hashimoto hastasında tedavi sonrası  hastalığın kaybolduğu bildirilmiştir. Ancak bu parazit sağlıklı kişilerde de çok yüksek oranda bulunmaktadır. Tek bir hasta raporu ile bunu genele yönelik bir neden olarak kabul etmek zordur. 
 
Gluten Alerjisinin Rolü Var mı? 
Fasano ve arkadaşları ince bağırsak geçirgenliğindeki bozulmanın otoimmün hastalıkların oluşmasını tetiklediğini ortaya koymuşlardır (Bakınız: Fasano A. Leaky gut and autoimmune disease. Clin Rev Allergy Immunol. 2012;42(1):71- 78.).  İnce bağırsak geçirgenliğindeki bozulma Hashimoto ve Graves hastalığı gibi otoimmün hastalıklarının nedeni olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar çocukluk çağında kullanılan antibiyotiklerin ve kullanılan diğer  ilaçların  ince bağırsaklarda geçirgenliği (intestinal permeabilite veya intestinal barrier impairment) bozduğunu   ve  bağırsak florası dediğimiz faydalı bakterilerin sayısında azalmaya neden olduğunu  ve neticede insülin direncinin ve kilo alımının ortaya çıktığını gösterdi.  

Beslenme bozuklukları:  
Aşağıda verilen beslenme bozuklukları Hashimoto hastalığını tetikleyebilir:

Flor ve klorlu su içmek
Florlu diş macunları
Soya fazla yemek
Proteinden az beslenmek-tirozin azlığı
Mangenez eksikliği
Çinko eksikliği

Hashimoto Hastalığı Genetik- Ailesel Bir Hastalıktır

Şimdiye kadar yapılan genetik araştırmalarda HLA DR3 ve DR5, CTLA-4, GITR(Glukokortikoid induced tümör nekrozis faktör reseptörü), Tiroglobulin geni, STAT3, SEPS1 (selenoprotein S) ve  MAGI3 genleri  ile Hashimoto hastalığı arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu hastalıktan koruyan veya eğilim sağlayan genler henüz tam saptanamamıştır. 
Hashimoto hastalığının ailesel olduğu yıllardır bilinmektedir. Hastalık bazı ailelerde kalıtımsal olarak geçmektedir.  Hashimoto hastalarının birinci dereceden akrabalarının  % 60 ’ında tiroid antikorları yüksektir. Anne ve babada Hashimoto hastalığı varsa kızların %42’sinde ve erkek çocukların % 33’ünde anti-TPO ve anti-tiroglobulin   antikoru yüksek bulunur. Anne veya babadan biri Hashimoto  hastası  ise kızların % 28,9’unda ,erkek çocukların ise % 16.7’sinde antikorlar yüksektir.   Hashimoto hastası kızların kız kardeşlerinde hastalığın görülme riski de % 28 gibi fazladır.  Almanya’da yapılan bir araştırmada Hashimoto hastalıklı bir kişinin çocuklarında hastalık çıkma riski olmayanlara göre 32 kat yüksek bulunmuştur.  Bu oran kız kardeşler için 21 kat daha  fazladır. 

KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?

Hashimoto hastalığının sık görüldüğü durumlar: 

Ailesinde Hashimoto veya diğer tiroid hastalığı olanlarda:
Hashimoto hastalığının nasıl başladığı tam olarak bilinmiyorsa da genetik eğilim önemlidir.  Ailesel özellik gösterir. Anne-kız hastalığıdır denebilir. Kadınlarda sıktır.  Aynı ailenin üyelerinde sık görülür. Hashimoto tiroiditi olan hastalarda kuvvetli bir genetik geçiş vardır ve bu hastaların  birinci dereceden akrabalarında tiroid antikorları (anti-TPO ve anti-tiroglobulin) yüksek  olarak bulunur ve hastalık ailenin diğer üyelerinde de sıklıkla ortaya çıkar.    Bu nedenle Hashimoto tiroiditi varsa ailenin diğer üyelerinde de tiroid tetkikleri yapılmalıdır
Aşırı iyod tüketenlerde: genetik eğilim varsa çabuk ortaya çıkar
Polikistik over hastalığı olan kadınlarda sık görülür. 
Tiroid bezi yetmezliği kadınlarda  erkeklere göre 8-10 kat daha fazla görülür. Bu nedenle kadınlar risk altındadır.  Özellikle gebelikte, doğumdan sonraki ilk yıl içinde ve menopoz döneminde kadınlarda  Hashimoto sıklığı çok fazladır.
Guatrı olanlarda: guatrı olanlarda Hashimoto hastalığı önceden mevcut olabilir.
50 yaş üstü tüm kadınlarda: Hashimoto her yaşta ortaya çıkabilir ancak yaş artıkça risk artar.  Erkeklerde ise 60 yaşın üzerinde daha fazla görülür.
Şeker hastalığı olanlarda: Şeker hastalarının % 10’unda  Hashimoto hastalığı ve buna bağlı hipotiroidi gelişir.
Otoimmün hastalığı olanlarda: vücudun kendi organlarını tahrip etmesiyle karakterize otoimmün hastalık denen Addison hastalığı (böbreküstü bezi yetmezliği-kortizol hormon azlığı), alopesi (saçlarda belirli bölgelerde dökülme-saçkıran), vitiligo (deride renksiz bazı alanlar olması), çölyak  ve  tip 1 şeker hastalığı  gibi hastalığı olan kişilerde  Hashimoto  daha fazla görülür.
Lityum ve amiodaron (cordarone) ilacı kullananlarda : Bazı psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan Lityum ilacı  Hashimoto hastalığına neden olabilir.  Kalp atım (ritm) bozukluklarının tedavisinde kullanılan Cordarone (amiodaron) ilacı da neden olabilmektedir.
Gebe kalamayan kadınlarda: Çocuk istediği halde gebe kalamayan kadınlarda  Hashimoto  olabilir. Tiroid yetmezliği yumurtlamayı engeller. Bu tür kadınlarda tiroid hormon tetkikleri yapılır.
Kan sodyumu düşük olanlarda : Kanda sodyum tetkiki düşük çıkan kişilerde bazen  Hashimoto ve tiroid bezi yetmezliği olabilir.
Horlama ve uyku apnesi olanlarda Hashimoto hastalığı bulunabilir.
Meme hastalığı olanlarda sıktır. Memesinde kist veya meme kanseri geçirmiş bayanlarda sık görülür.
Endometriozis hastalığı olanlarda bayanlarda sıktır.
Fibromyaljisi olanlarda sıktır

Hashimoto Hastalığının Toplumda Görülme Sıklığı

Hashimoto hastalığı sıklığı gittikçe artmaktadır.  Amerika’daki John Hopkins hastanesinde patoloji örnekleri detaylı incelendiğinde Hashimoto’nun 1950 öncesi nadir olduğu, ancak şimdi en yaygın otoimmün hastalık olduğu saptanmıştır. Avusturya’da 1979 ile 2009 arasında yapılan tiroid ameliyat dokuları incelendiğinde son 30 yılda  büyük bir artış gösterdiği  saptanmıştır. Bu artış genetik eğilimdeki değişmeden olamayacağına göre çevresel etkenler nedeniyle olduğu açıktır.  Hashimoto hastalarının % 95’i kadındır. Tüm yaşlarda ortaya çıkarsa da 30-50 yaş arasında sıktır. Kadınlarda erkeklere göre 15-20 kat daha fazla görülür. Ergenlik çağındaki kızlarda  sıklığı % 0.8-1.6’dır. ABD’de 2002 yılında yapılan NHANES çalışmasında 17333 kişi incelenmiş ve toplumun %13’ünde Anti-TPO, % 11.5’unda ise anti-tiroglobulin antikor yüksekliği bulunmuştur. Kadınlarda antikor yüksekliğinin yaş ilerledikçe arttığı saptanmıştır. Çernobil nükleer kazası sonrası antikorlarda artma saptanmıştır. 

Anti-TPO antikorunun kanda yüksekliği yaşla birlikte artar ve 70 yaş ve daha büyük kadınların % 33’ünde bu antikor yüksek olarak bulunur.  Anti- TPO ve anti-tiroglobulin antikorlarının ve sadece TSH’nin yüksek olduğu kadınlarda tiroid bezi yetmezliği yani tiroid hormon azlığı her yıl % 5 oranında ortaya çıkar. 

Toplumda erişkin yaştaki kişilerin % 5-9’unda tiroid yetmezliği vardır. Bunların %90’nında Hashimoto vardır. Yine toplumun %20’sinde anti-tiroid antikor yüksekliği vardır. Toplumun % 11.3’ünde anti-TPO ve % 10.4’ünde ise anti-tiroglobulin antikoru yüksektir. Kadınlarda anti-tiroid antikor yüksekliği erkeklere göre iki kat fazladır ve yaşla birlikte bu sıklık artar. 

Aşikâr tiroid yetmezliği toplumda % 2-4 arasında iken subklinik hipotiroidi dediğimiz sadece TSH yüksekliği oranı toplumda % 10-15 arasındadır. Demek ki her 5 kişiden birisinde Hashimoto hastalığı vardır. Hollanda da yapılan bir çalışmada Hashimoto hastalarının hipotiroidiye girme sıklığı TSH ve antikor yüksekliğine puanlanmış ve THEA Skorlama sistemi yapılmıştır ( Thyroid Events Amsterdam Score). Bu çalışmaya göre kanda anti-TPO antikoru ne kadar yüksekse o kadar hızla hipotiroidi gelişmektedir. Başlangıçta TSH ne kadar yüksekse o kadar hızla tiroid yetmezliği oluşmaktadır. 

Hashimoto Tipleri
Klasik Hashimoto Tipi: Guatr, kanda anti-TPO yüksek ve hipotiroidiye girer. Ağrı yoktur. Sık görülen tiptir. 
IgG4 tipi Hashimoto Tiroidi: 
Bu yeni tipe ‘’IgG4 Tiroiditi’’ adı verilir.  Bu hastalarda lenfosit hücreleri yanında plazma hücreleri de tiroid bezine hücum eder. Serumda IgG4 pozitif plazma hücreleri artar.  Bu hastalarda kanda antikorlar çok yüksektir ve hızla hipotiroidiye girerler ve bezde fibrozis artarak sertleşir. Erkeklerde daha fazladır. Kanda IgG4 artmıştır. Bez çok sertleşir ve ağrı olabilir.  Kortizon tedavisiyle düzelebilir. Düzelmezse ameliyat edilir.  Nadir görülür. Bu hastaların % 70-90’nında kanlarında IgG4 seviyesi 134 mg/dl den fazladır. 
Antikor Negatif (seronegatif) Hashimoto Tipi: Bu hastaların kanlarında anti-TPO ve anti-tiroglobulin  yüksek değildir. Hastaların %5’inde vardır. Sessiz seyreder.  Tiroid ultrason bulguları Hashimoto ile uyumludur. Teşhis için gerekirse tiroid iğne aspirasyon biyopsisi yapılabilir. 

Guatr Oluşup Oluşmamasına Göre 2 Tip Hashimoto:  

Atrofik Form: Guatr yoktur. Tiroid bezi büyümez, aksine bez çok küçülür. HLA-DR3 geniyle geçer.
Guatrlı Form: Bezde büyüme vardır (guatr). HLA-DR5 ile geçiş yapar. 

Hashimoto hastalarında tiroid bezinde genelde ağrı yoktur. Çok nadiren ağrılı olabilir.  Ağrı varsa fibrozis vardır ve bez serttir. 

Çok az hastada sedimentasyon yüksekliği olabilir.  Hashimotolu hastaların çoğunda antinükleer antikorlar  (ANA)   yüksek olarak saptanır. 

Hashimoto tiroditli olguların % 20.8’inde sodyum-iyod simporter (NIS) antikorları yüksek bulunmuştur.  Ancak sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında antikor pozitifliği açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. O nedenle NIS antikorları tanı ve izlemde kullanılamamaktadır.

HASHIMOTO İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLAR

Bazı otoimmün hastalıklar  Hashimoto hastalarında sıklıkla   ortaya çıkar. Otoimmün olmayan bazı hastalıklar da Hashimotolu hastalarda sıktır. Bu hastalıklar aşağıda verilmiştir: 
Otoimmün Hastalıklar: 
Çöliak hastalığı
Tip 1 şeker hastalığı
Addison Hastalığı (Böbreküstü bezi yetmezliği)
Vitiligo (ciltte beyazlık) 
B12 vitamin eksikliği (Pernisiyöz anemi)
Romatoit artrit
Lupus
Trombosit azlığı
Myastenia Gravis hastalığı (kaslarda zayıflıkla seyreden bir hastalık)
Hipogonadizm (testis küçüklüğü)
Hipoparatiroidizm (kalsiyum düşüklüğü)
Graves Hastalığı (birbirine dönüşüm olabilir)

Otoimmün Olmayan Ancak Hashimoto İle Birlikte görülenler: 
Polikistik Over Hastalığı (yumurtalık kistleri)
Meme kisti veya memenin diğer hastalıkları
Reaktif Hipoglisemi (tokluk kan şekeri düşüklüğü)
Endometriozis
Ürtiker ve alerjik rinit
Multipli skleroz
İşitmede azlık ve gözde sıkıntılar
Depresyon
Uyku Apnesi
Prolaktin yüksekliği
Laktoz intoleransı (süt içince ishal, gaz)

Hashimoto Hastalığında Nodül Olması 
Hashimoto hastalarının bir kısmında nodül dediğimiz anormal dokular olabilir. Bunlarda kanser riski vardır. Hashimotolu hastalarda nodül çıkarsa mutlaka iğne biyopsisi yapılarak kanser olup olmadığı anlaşılmalıdır. Nodülün iyi huylu olduğu biyopsi ile anlaşıldıktan sonra,   TSH hormonu seviyesine göre doktorunuz  sentetik T4  ilacı (levotiroksin) ile tedavi yapar.  Bu ilaç tedavisiyle çapı küçük olan nodüllerde iyi cevap alıyoruz.  Bu ilaç TSH hormonunun salgılanmasını azaltarak nodülün büyümesini önler ve küçülmesini sağlar. 

ŞİKAYET, BELİRTİ VE BULGULAR


Hashimoto hastalarının şikâyet ve belirtileri çok değişkenlik gösterir. Bunun nedeni hastalığın bulunduğu aşamaya göre yani hormonlarındaki bozulma şiddetine göre şikayetlerin değişmesidir. Kandaki tiroid hormon azaldıkça şikayetler artar. 
TSH’ sı yüksek olan hafif tiroid yetmezlikli kişilerde eğer  kanlarında anti-TPO antikoru yüksek ise   tiroid bezindeki yetmezlik daha hızlı olmaktadır.  Hafif tiroid yetmezlikli hastaların %5’inde her yıl tam tiroid yetmezliği gelişmektedir. 
Hafif tiroid yetmezliği olan hastalarda bazen  herhangi bir şikayet olmaz. Bazı kişilerde ise yorgunluk, kilo alma, cilt kuruluğu, enerji azlığı, adetlerde düzensizlik ve çok kanama, saçlarda incelme, uyku hali, kabızlık, depresyona eğilim, kilo alma  ve üşüme gibi  şikayetler olabilir.  Bununla birlikte TSH hormonu yüksek olan kişilerde kan  yağlarında (kolesterol gibi) yükseklik olabilir ve bu durum koroner kalp hastalığı  oluşmasına zemin hazırlayabilir.  Bu kişilerin levotiroksin ilacıyla tedavi edilmesi gerekir. 
Hashimoto’lu hastalarda lastik sertliğinde bir guatr vardır. Çok nadiren tiroid bezi sert olabilir.  Tiroid bezinde ağrı veya hassasiyet yoktur. Genellikle tiroid büyümesi sessiz olur ve şikâyet bulunmaz. Bu hastalar doktora genellikle guatr nedeniyle veya tiroid hormon azlığının neden olduğu halsizlik, bitkinlik, el ve yüzde şişme, ses kalınlaşması gibi şikayetler nedeniyle başvururlar.
Hafif tiroid bezi yetmezliğinde tedavi hastanın TSH düzeyine ve birlikte anti-TPO antikor yüksekliği olup olmamasına göre  ayarlanır. 

Tam Tiroid Bezi Yetmezliği Oluştuğu Durumda Şikayetler

Tam tiroid bezi yetmezliği geliştiğinde yani tıp dilindeki adıyla hipotiroidi oluştuğunda artık kanda TSH yüksek, T4 ve T3 hormonları düşüktür. Yaş ilerledikçe Hashimoto’lu hastalarda hipotiroidi (tiroid bezi yetmezliği) sıklığı artar.  Bazı belirtiler özellikle yaşlı kişilerde yaşlılığa bağlanır ve hastalık akla gelmez ise atlanır. Çocuklarda Hashimoto hastalığı tiroid yetmezliği yaparsa büyüme gecikmesi, kemik yaşında gecikme ve yüksek kolesterol düzeyleri saptanır.  
Tiroid bezi az çalışan ve tiroid hormonları kanda azalan bir kişide şu belirtiler olabilir:
Kolay yorulma, yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı (yaygın)
Yüzde şişlik
Hatırlamada zorluk, unutkanlık, yavaş düşünme, konsantrasyon zorluğu
Hareketlerde yavaşlık
Sabahleyin uyanmada zorluk, daha çok uyku isteği, gün içinde uyuklama
Üşüme veya kendini soğuk hissetme
Terlemenin azalması
üşüme
Kuru, soğuk, kalın ve kaşınan bir deri
Sarı veya portakal renginde bir deri
Kuru, kaba ve kolay kırılan tırnaklar
Saç dökülmesi, saçlarda azalma
Kaşlarda dökülme
İştah kaybı
Kilo alma ve kiloyu verememe
Horlama başlaması
Kas krampları, kas güçsüzlüğü ve eklemlerde ağrı oluşması
Kaslarda iğne batması hissi, ağrı ve karıncalanma
Eklem ağrıları
Kabızlık 
Göz etrafının, göz kapaklarının ve  göz altının şişmesi 
El, ayak ve eklemlerde şişlik
Karpal tünel sendromu denilen el bileğinde sinir sıkışması ve ağrı
Adet kanamalarının  fazla  olması, adetlerde kramp olması ve adet öncesi dönemin kötü geçmesi
Bazı kadınlarda adet sıklığının azalması veya adetlerin kesilmesi
Depresyon 
Sesin kalınlaşması ve ses kısıklığı
İşitmede azalma oluşması
Guatr oluşması 
Tiroid bezinin küçülmesi (tiroid bezi iltihaplarına veya Hashimotonun son evresine bağlı olarak)
Kalp hızının ve nabız sayısının azalması
Kan kolesterol düzeyinde artma
Gebe kalamama (kısırlık)
Libido (Cinsel istek) azlığı ve empotans
Reflekslerin yavaş olması 
Kekemelik
Reflü, bağırsaklarda gaz
Tuz yeme isteği
Mide asiti azalması ve bu nedenle B12, demir, folik asit emiliminin azalması ve kansızlık oluşması.
Fibromiyalji
Kan şekeri düşüklüğü
Sık grip olma

Nadir Görülen Belirtiler:

Gözde büyüme: 
Gözlerde büyüme ve göz etrafında şişlik sadece Graves hastalarında (tiroid bezi fazla çalışan) olan bir durumdur. Hashimoto hastalarında olursa da çok nadirdir; diğer tiroid hastalıklarında görülmez. Bu hastalarda şu belirtiler olabilir: 

Çarpıntı: Hipotiroidisi olan bazı hastalarda nabız sayısında artış olabilir. Bu kişilerde kansızlık veya başka hastalık yoksa artmış olan TRH hormonu nedeniyle çarpıntı olabilir.

Yukarıda sıralanan şikâyet ve belirtilerin hepsi tiroid yetmezliği olan bütün hastalarda olmayabilir. Tiroid bezi yetmezliği olan birçok kişi kendisinde bu hastalığın olduğunu bilmeden şikayetlerine çare bulmak amacıyla Endokrinoloji uzmanı yerine başka doktorlara gider. Adet bozukluğu nedeniyle kadın-doğum uzmanına, depresyon nedeniyle psikolog veya psikiyatri doktoruna, kansızlık nedeniyle  hematoloji uzmanına  ve kas ağrıları nedeniyle fizik tedavi uzmanına giden çok hasta vardır. Bu uzmanlar tiroid bezi hastalığından şüphelenirlerse hipotiroidi hastalığı teşhis edilir, aksi durumda  ise sadece şikayete yönelik tedavi yapılır ve hastalık düzelmez.  Bazı hastalarda tiroid bezi yetmezliği yavaş olarak geliştiğinden farkına varılması zaman alabilir. 
Göz etrafındaki şişlik glikozaminoglikan denen maddelerin dokularda birikmesi nedeniyle oluşur.  
Cildin soğuk olması ise damarların kasılması ve az kan gitmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
Guatr dediğimiz tiroid bezinde büyüme Hashimotoda oluşabilir. 
Hipotiroidisi olan bir kişide açlık kan şekeri normal sınırlar içindedir. Eğer hipotiroidili bir hastada kan şekerleri düşük seyrediyorsa birlikte böbreküstü bezi yetmezliği (Addison hastalığı-kortizol hormonunun az olması) olabilir bu yönden araştırma yapmak gerekir.
Tip 1 diyabeti-şeker hastalığı bulunan bir hastada hipotiroidi gelişirse kullandığı  insülin dozu ihtiyacı azalır. Daha az insülinle kan şekeri kontrol edilmeye başlar.

Hipotiroidi Tedavisinde T4 ve T3 İlaçlarının Birlikte Verilmesi: 
Hipotiroidi tiroid hormonlarının az olması ve TSH nın yüksek olması durumuna denir. Yapılan çalışmalarda sadece sentetik T4 ilacı alan hipotiroidili hastalarda bazı şikayetlerin geçmediği bilinmektedir. Bu nedenle T4 ilacının yanına T3 ilacını da ilave etmenin daha faydalı olabileceği ileri sürülmüştür. T4 tedavisiyle TSH normale gelmektedir. TSH’ nin normale gelmesi aslında sadece hipofiz organı için yeteri kadar tiroid hormonu alındığını gösterir. Diğer dokularda da aynı durum olmayabilir.  T3 düzeyleri bazen yeteri kadar yükselmeyebilir.  Doku düzeyinde hipotiroidinin düzelip düzelmediği hala tartışmalıdır.  T4 ilacına ilave T3 verilmesi  için ilk klinik  çalışma 1970 yılında yapıldı   T4 tedavisine % 20 oranında T3 ilavesinin hipotiroidiyi tüm dokularda daha iyi düzelttiği, yaşam kalitesini artırdığı ve beyin  fonksiyonları daha iyi düzelttiği  iddia edildi..  Daha sonra yapılan 11 klinik çalışma T4 ve T3’ün birlikte verilmesinin beyin fonksiyonlarını  daha iyi düzeltmediğini  ve avantajının olmadığını gösterdi.
Son yapılan bir çalışma tip 2 deiyodinaz enzim gen polimorfizmi ( Thr92Ala)  olan (genetik bozukluk) hipotiroid hastaların sadece T4 ilacıyla tedavi olduğunda şikayetlerinin geçmediği ancak T4 ve T3 beraber verildiğinde fayda gördüklerini ortaya koydu. 
Şu da bir gerçektir ki, bazı hipotiroidili hastalarda  T4 ilacına ilaveten T3 verilmesi faydalı olmaktadır. Dokularda T3 oranının yeteri kadar doygunluğunu gösteren bir ölçüm metotu henüz yoktur. Şu anda tedavinin yeterliliği için yaptığımız TSH ölçümü sadece hipofizin ötiroid (normal) hale geldiğini yani  hipofiz için yeteri kadar ilaç alındığını gösterir. Bu durumun hipofiz  dışı  dokuları aynı ölçüde yansıtıp yansıtmadığı hala tartışma konusudur.  
Tiroid bezinden salgılanan ancak etkileri hala araştırılan T2, TRIAC ve TETRAC  gibi hormonlar da TSH salgısını ayarlayabilmektedir. LT4 tedavisi sırasında kandaki serbest T3 hormon seviyeleri TSH hormonuna paralel değişiklik göstermemektedir. Bazı kişilerde serbest T3 düzeylerinde anlamlı iyileşmeler olmamaktadır. Bu nedenle tedavi sırasında verilen T4 ilacının vücutta etkili olan T3 ‘e dönüşümün iyi olup olmadığını anlayacak yeni tetkiklerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.   T3/rT3 oranının bu konuda bilgi verebileceği,  normalde bu oranın 1.8 den fazla olması gerektiği belirtilmiştir.  

Sağlıklı bir kişi günde ortalama yaklaşık 30 mikrogram T3 oluşturur.  Bunun (% 20’si)  5 mikrogramı tiroid bezinden direk salgılanırken geri kalan  % 80’ni (25 gram ) tiroid dışındaki dokularda T4’ün T3’e dönüşmesi ile oluşur.  Ayrıca T3 seviyesi TSH hormonunun gece-gündüz salgılanma ritminden etkilenerek değişiklik gösterebilir. TSH hormonu gece en fazla salgılanır. Vücut çeşitli durumlarda kandaki T3 seviyesini korumaya çalışır.  LT4 tedavisi sırasında kandaki T3 seviyesinin  çoğunlukla düşük kalmasının klinik olarak  önemli olup olmadığı halen tam bilinmemektedir. Uzun etkili T3 sülfat ilaçlarının gelişimiyle bu konuda ileri adımlar atılması beklenmektedir. 

T3 ilacının  bir tabletinde 25 mikrogram T3 vardır. Bu ilaçtan günde 2 defa 5-10 mikrogram (bir tabletin dörtte biri) ile başlanırken  daha önce kullanılan  T4 ilaç dozu azaltılır. Yeni yapılan bir çalışmada yavaş salınan T3 ilacının  T4 ile birlikte çok güzel sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Yavaş salınımlı T3 ilacı dünyada henüz piyasaya çıkmamıştır.  Bu nedenle şikayetleri tam geçmeyen kişilerde tedaviye T3 ilavesi faydalı olabilmektedir. 
Özellikle kilo veremeyen hipotiroid hastalarda T4 ve T3 birlikte verilebilir. 
Aslında sağlıklı kişilerde T3/T4 oranı yüksektir. Vücudumuz T3 ilacını T4 den daha hızlı tüketmektedir. T4 ve T3 ilacı birlikte verilirken 40 mikrogram T4 veriliyorsa 10 mikrogram da T3 verilir. Yani oran 4/1’dir. Alınan T4’ün karaciğerde T3’e dönüşmesi gerekir. Bu dönüşümün iyi olması için glukoz ve selenyum yeterli olmalıdır. Günde en az 80 gram protein alınmalıdır. T4 yerine sadece T3 verildiğinde ise günde 3 defa T3 vermek gerekir. Aslında vücutta LT4/LT3 oranı 13 -15/1’dir. 

Hayvan Tiroid Bezlerinden Hazırlanan Tiroid İlaçları
Hayvan tiroid bezi kurutularak elde edilen ilaçlardır. İnek, koyun veya domuz dan elde edilir. Bunların içinde %80 T4, %20 T3 vardır. En sık kullanılan domuzdan elde edilen ‘’Armour Thyroid’’ ilacıdır. Kilo kaybı yaptığına inanıldığı için bazı hastalar bu ilacı tercih edebilmektedir.  İçinde T3 fazla bulunur. Her tablette farklı oranlarda T4 ve T3 olabilir. Zehirli guatr yapabilir.  Bu yüzden kullanılması önerilmez.

Hipotiroidi Tedavisinde Sadece T3 İlacı Neden Verilmez?
T3 ilacı T4 ilacına göre daha kuvvetli bir ilaçtır ve kanda tiroid hormonlarını çok hızlı artırabilmektedir. Yarı ömrü 1 gün olduğundan yani kısa olduğundan ve kandan hemen temizlendiğinden günde 2-3 defa almak gerekir. Kuvvetli olması nedeniyle   çarpıntı yapabilir veya kalp hastalarında zararlı olabilir. Bu nedenle sadece T3 ilacı ile tedavi pek tercih edilmez. Piyasada Tiromel, Cytomel, Thybon 20, Liotrix isimleriyle  bulunur. Uzun etki süreli T3 ilaçları hazırlanmaktadır. Henüz piyasada yoktur. 

Sıvı T4 İlaçları
Jelatin bir kapsül içinde gliserin içinde çözünmüş sıvı  levotiroksin ilacı piyasaya sürülmüştür. Bunun %100 bağırsaktan emildiği ileri sürülmüştür. TIROSINT  (Akrimax ilaç firması, IBSA  İsviçre)  adıyla  Avrupa ve ABD’de  satılmaktadır. Bağırsak emilme problemi olan hastalarda kullanılabilir. Tablet ilaçlardan daha iyidir.  Bu ilacın 13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137 ve 150 mikrogramlık kapsülleri vardır. Maalesef ülkemizde yoktur. Emilimin bozulduğu mide hastalığı olanlarda, çolyak hastalarında, laktoz intolerası olanlarda, zayıflamak için mide ameliyatı geçirenlerde, karaciğer ve pankreas hastalarında ve  bağırsak hastalığı olanlarda  bu ilacın kullanılması daha uygundur. 
 
Yeni İlaç çalışmaları
Son yıllarda Levotiroksin ilacı yerine kullanılabilecek ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bunlar TRIAC (3,5,3_-triiodothyroacetic acid, tiratricol), Sobetirome (GC, TRB agonisti) , KB141 (TR B agonisti), Eprotirome (KB2115, TR beta agonisti) , ve DITPA (3,5-Diiodothyropropionic  acid, tiroid hormon analoğu) gibi ilaçlardır. Bunların bazılarının yan etkileri olmuştur. Henüz çalışmalar devam etmektedir. 

İlaç Kulananların Dikkat Edeceği Hususlar:  
a) İyotlu tuz ve iyotlu öksürük şurubu kullanmayınız. Içerisinde iyot bulunan  vitamin ilaçları almayınız. Vitamin ilaçlarının prospektüsüne veya etiketine bakarak iyot olup olmadığını kontrol ediniz. 
b) Selenyum desteği alabilirsiniz.  Günde 100-200 mikrogram selenyum hastalığınız için faydalı olabilir
c) Tiroid hormon ilaçlarını aç karna içiniz. Kahvaltıdan 15-30 dakika önce alabilirsiniz. İlaç midenizde ağrı yapıyorsa tok karna alın, ancak en iyisinin aç karna alınması olduğunu unutmayınız. Aç karna alınan ilacın emilimi daha iyi olur. Gece yatmadan önce de ilacı alabilirsiniz.  Limon suyu  veya  bir bardak suya konacak iki çay kaşığı elma sirkesi ile ilacı almak  emilim açısından daha iyidir. 
d) İlacınızı   her zaman aldığınız öğünde almayı unutursanız bir sonraki öğünde alın,
e) Sabah bu ilacı alınca kalsiyum, demir ilacı, soya proteini ve soya ürünleri, mide ilaçları, demir içeren multivitamin ilaçları  veya posa kapsülleri almayınız. Bu ilaçları diğer öğünlerde kullanınız. İlacı kahve ve greyfurt içtiğiniz öğünde veya beraber içmeyiniz.
f) Gebe kalmayı düşünen kadınlar doktoruna mutlaka ilaç konusunda danışmalıdır. Gebe kalınca da tiroid ilaçları alınacaktır. Çocuğa zararı yoktur.  Tiroid ilacı almazsanız düşük riski artar. Doğum sonrası da kontrollerinizi yaptırınız.
g) İlacınızı doktorunuzun önerdiği dozda alınız. Fazla veya az almayınız.
h) Kahve tiroid ilacının emilimini bozar. Kahve içtiğiniz öğünde tiroid hapı almayınız. 
i) Doktorunuzun haberi olmadan ilacı kesmeyiniz. Bu ilaçları ömür boyu alacağınızı unutmayınız.
j) Şikayetlerinizde ilaca başladıktan birkaç hafta sonra düzelme başlar. Şikayetler düzelince hastalık geçti sanmayınız. İlacı keser veya azaltırsanız şikayetleriniz tekrar başlar. 
k) İlacı kullanmaya başladıktan sonra çarpıntı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ayak krampları, baş ağrısı ve sinirlilik oluyorsa doktorunuza haber verin. İlaç dozu fazla gelmiş olabilir. 
l) Ameliyat olacaksanız doktorunuza haber veriniz.  Ameliyat öncesi hormonların normal olması gerekir. 
m) İlacı başladıktan sonraki ilk aylarda saç dökülmesi hafif derecede olabilir. Bu geçici bir durumdur. Devam ederse doktorunuzla görüşün.
n) Bu ilaçlar kilo vermek için rastgele kullanılmaz, tehlikelidir.
o) Ben iyiyim diye ilacı kesmeyiniz. İlacı keserseniz hastalık tekrar başlar.
p) İlacı hep aynı saatte alınız. Unutmamak için ilacı odanızda devamlı görebileceğiniz bir yere (çocukların ulaşamayacağı bir yere) koyunuz. Buzdolabina koymayınız.
q) Sabah ilacı almayı unutursanız öğle yemeği öncesi  veya akşam yemeği öncesi  alınız.
r) Sigara içmeyiniz. Sigara tiroid yetmezliği şikayetlerini artırır ve hastalık daha şiddetli seyreder.
s) Eğer kullandığınız ilacın dozu 2 mikrogram /Kg’ ı aştığı halde TSH hormonu normale gelmiyorsa emilim problemi olabilir. Bunlar arasında midede gastrit, Helikobakrer gastriti, laktoz intoleransı (süt alerjisi), çöliak hastalığı, bağırsak hastalıkları veya parazit enfeksiyonları olabilir. 

HASHIMOTO Beslenmesi

Hashimoto hastaları şunlara dikkat etmelidir:
1. İyotlu tuz yememeli ve saç boyatırlarsa bitki boyası ile saç boyatmalıdırlar. 
2. Florlu diş macunlarından uzak durmalıdırlar
3. Soya yağı ve soya ürünlerinden uzak durmalıdırlar
4. Selenyum desteği almalıdırlar
5. D vitamini düzeyini ölçtürüp seviyesi 30’un altındaysa doktorunuzun önerisine göre D vitamini almalıdırlar. 
6. Glutensiz unlardan yani karabuğday (greşka), teff veya amarant unundan yapılmış ekmek yenmelidir. 
7. Şalgam, turp, kara lahana, brokoli ve balık yiyebilirsiniz. 
8. Multivitamin ilaçların etiketine bakınız. İyod varsa kullanmayınız. 
9. A vitamini ve beta karoten ilaç olarak almayınız. 
10. Prebiyotik gıdalar yani ferrmente gıdalar çok tüketiniz (kefir, yoğurt vs)
11. Bromürden kaçınmak için plastik şişe yerine cam şişede su içiniz.
12. Kafeinden uzak durunuz. Kahve içtiğiniz öğünde tiroid hapı almayınız.
13. Glisemik indeksi düşük gıdalarla besleniniz. Unlu şekerli gıdalardan uzak durunuz. Akdeniz diyeti yapınız.
14. Zerdeçal (curcumin) ve resveratrol  tiroid hastalıklarına faydalı olabilir. 
15. B12 vitamin ölçümünü mutlaka yaptırınız.
16. Süt içince ishal oluyorsanız laktoz intoleransı vardır. Bu durumda ilaç emilimi bozulur. Buna uygun diyet yapmanız gerekir. İnek sütü yerine keçi veya Jersey inek sütü tercih ediniz. 
17. Greyfurt suyu tiroid hapının emilimini bozar. Greyfurt suyu ile tiroid  hapı içmeyiniz.
18. Çölyak hastalarının %30’unda Hashimoto olduğundan diyetlerine yani glütensiz beslenmeye dikkat etmedidir. Aksi taktirde ilaç dozları gittikçe artar.
19. Hashimoto hastalarında otoimmün gastrit çok olduğundan ilaç dozunu artırmak gerekebilir. Gastrit ilacın emilimini azaltır. 
20. Hipotiroidide kanda riboflavin (B2 vitamini) düzeyi azalır.  Bu vitamin T4 hormonundan T3 hormonu oluşumunu artırdığı için hipotirodili hastalarda kullanılmalıdır. 
21. Pridoksin yani B6 vitamini tiroid hormon yapımını ve etkisini artırdığından hipotiroidide alınması faydalı olur. 
22. Hipotiroidide kanda homosistein düzeyinde artış ve buna bağlı koroner kalp hastalığı riski arttığından   folik asit vitamini, B12 vitamini ve B6 vitamini verilmesi faydalı olur ve böylece homosistein düzeylerinde azalma sağlanır.
23. Özetle; tiroid bezi yetmezliğiniz varsa B2, B6, folik asit ve B12 vitamin desteği (B kompleks) alınabilir. Buna karşılık A vitamini alınmamalıdır.
24. Myo-inozitol antikorları düşürebilir 

Tiroid bezinin iyi çalışması için sebze ve meyve daha fazla yenmeli, yeteri kadar proteinli gıda alınmalıdır. Proteinin yeteri kadar alınması tiroid bezinin iyi çalışmasını sağlar. Özellikle haftada iki defa yağlı balık yiyerek omega 3  yağ asitlerinden yeteri kadar alınmalıdır.  
Karbonhidratlı gıdalarla fazla beslenmek ve yağlı yemekler tiroid bezine zarar verir.  Unlu ve nişastalı gıdaları azaltmak gerekir. 
Kara lahana, kabak, turp, şalgam ve karnabahar gibi sebzeler guatr yapmaz. Bu nedenle güvenle yenilebilir. 
Soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı  ve keten tohumu tiroid bezinizin daha iyi çalışmasını sağlar.
Kafein, alkol, sigara ve şeker tiroid bezi için zararlıdır. Bunların az tüketilmesi gerekir.
Sulardaki klor ve florun fazla olması tiroid bezine zarar verdiğinden içilen suda bu minerallerin fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Florlu diş macunları kullanmayınız.  Özellikle fosfatlı gübrelerle bulaşmış sularda klor daha fazladır ve Hashimotoya neden olur. 
Diş tedavisi sırasında amalgamdan ve civadan kaçınmak gerekir.

Tedaviye Rağmen TSH Düzelmeyen Hastalar
Hastada üre nefes testi, gaita analizi, endoskopi, glüten allerji testleri yapışlır.  T4 ve T3 beraber verilir ve ilaçlar yemekten 1 saat önce alınır. Kullanılan ilaç markası değiştirilir. Düzelme olmazsa Softjel veya sıvı levotiroksin denemesi yapılabilir. (Tirosint® capsules molles, IBSA Institute Biochimique SA, CH-6903 Lugano, Switzerland)

Bazen levotiroksin verilmesine rağmen TSH düzeylerinde düşme olmayabilir. Bu hastalarda şu nedenler olabilir:
a) Hastanın ilacı düzensiz kullanması, atlaması ve aç almaması
b) Bağırsakta emilimin bozulması
c) Mide ilaçlarının kullanılması
d) Midede helikobakter bakteri enfeksiyonu olması
e) Reflü olması
f) Kahve, yenilen gıdalar ve kullanılan ilaçlar (demir, kalsiyum ilaçları)
g) Laktoz intolransı olması
h) Çöliak hastalığı olması
i) Giardia enfeksiyonu
j) İltihabi bağırsak hastalıkları olması
k) Hastanın kilo alması
l) Gebelik
m) Tiroksin metabolizmasının artması
n) Birlite Addison hastalığı olması, tiroid hormon rzistansı
o) TSH ya karşı vücutta antikorların oluşması
p) İyod, soya, lifli gıda aynı öğünde olması
q) Kullanılan ilacın bozuk olması
r) T4 ‘ün T3 e dönüşümünde bozukluk olması
s) Kistik fibrozis hastalığı bulunması
t) Nefrotik sendrom hastalığı
u) T3 v e T4 hormonlarına karşı antikor oluşması
v) Bağırsak mikrobiyatasının bozuk olması

×